Lukning og tømning

Lukning og tømning af Installation


Hvor vandmåleren er placeret i målerbrønd (ca. 1 m fra skel - nogle steder lidt længere inde på parcellen), findes et sort dæksel - mærket "MÅLERBRØND".

80% af alle tilslutninger er der i dag en målerbrønd. Her forefindes hovedventilen umiddelbart før måleren, og ligeledes en aftapningshane efter måleren.


Hvor vandmåleren er placeret indendørs (helårshuse), lukkes for vandet ved at lukke stophane på stikledningen, eller på hovedventilen umiddelbart før måleren.


I begge tilfælde skal følgende procedure følges:


I de fleste huse har ikke alle vandrør fald mod målerbrønden på hele rørstrækningen. I disse tilfælde kan man ikke tømme systemet helt blot ved aftapning.

Vandet skal da blæses ud med trykluft – enten fra håndpumpe eller kompressor. Bruges der kompressor, skal man sikre sig, at den ikke er

indstillet til højere tryk end vandinstallationen er beregnet til – typisk maks. 6 bar.


I målerbrønden lukkes for den ventil, hvor vandet løber til måleren. Se evt. vandets

strømningsretning på pilen på vandmåleren. (se Figur 1)

Åbn en vandhane i huset, og luk den når der ikke kommer mere vand ud.

Strømmen til evt. el-vandvarmer slukkes.

Kontrollèr at stjernehjulet i måleren står stille. Hvis dette ikke er tilfældet, forsøges det at

lukke hovedventilen hårdere. Kan det ikke lade sig gøre at få stjernehjulet til at stå stille,

skal hovedventilen repareres/udskiftes. Dette skal udføres af en VVS installatør, som du

selv skal bestille.

Beskyttelseshætten skrues af luftventilen og kompressor eller håndpumpe tilsluttes. Der

pumpes nu tryk i anlægget.

Den fjerneste vandhane åbnes, og lukkes, når der ikke kommer mere vand ud. Dette

gentages for alle vandhaner inkl. bruser. Husk at åbne skiftevis for både koldt og varmt

vand. Hvis der bruges håndpumpe, skal der løbende pumpes tryk i anlægget. Det kan her

være en fordel at være 2 om opgaven.

Håndpumpe eller kompressor frakobles og beskyttelseshætten genmonteres. Det

kontrolleres, at stjernehjulet i måleren fortsat står stille. Brønddækslet lægges på, så det

slutter helt tæt. Se efter at pakningen er hel, og der ikke kommer jord eller andet i klemme.

Varmtvandsbeholderen tømmes ved at lukke afspæringsventilen ved beholderen

(se Figur 2), tilslutte slange med forskruning til aftaphanen og føre slangen til afløb. Der

åbnes nu for aftaphanen (værktøj nødvendigt) indtil beholderen er tømt, hvorefter

aftaphanen lukkes og slangen afmonteres. Husk, at der skal være åbnet for en

varmtvandshane (ikke bruser) for at beholderen kan tømmes.

Der skylles ud i alle toiletter indtil, der ikke kommer mere vand ved skyl.

Vandlåse og toiletskåle frostsikres – f.eks. med tilsætning af frostvæske (brug

propylenglycol, da den er mest miljøvenlig)

Evt. vaske- og opvaskemaskiner frostsikres som anvist af fabrikanten.

Hvis der er en hovedhane, hvor vandet kommer ind i huset lukkes denne.